Clubafspraken

 CLUBAFSPRAKEN 2019 

1. Even voorstellen
2. Clubinfo
3. Doel
4. Locatie
5. Onze club is een VZW
6. Clubafspraken
7. De Algemene Ledenvergadering
8. Bestuur
8.1. Definitie
8.2. Verwachtingen
8.3. Werking
8.4. Huidige samenstelling
8.5. Uitlenen materiaal
8.6. Helpende handen
9. Clubactiviteiten
9.1. Fietsgroepen
9.2. Deelnemers
9.3. Wetgevingen en raadgevingen
9.4. En wat bij een accident ?
9.5. De fietsritten
9.6. Rittenmakers en wegkapiteins
9.7. Volgwagens
9.8. Drank na de rit
9.9. Potteke
9.10. Fietsvakantie Mallorca
9.11. Het goede doel
9.12. Fietsactiviteiten buiten het kampioenschap
9.13. Andere activiteiten
10. Secretariaat
10.1. Lidgeld en verzekeringen
10.2. Omzendbrieven en clubcorrespondentie
11. Privacywetgeving (GDPR)
12. Website
13. Sponsors
14. Gemeentelijke sportraad
15. Kledij
16. Clubformulieren
17. Bijlagen
17.1. Wetgevingen voor fietsers
17.2. Wat te doen bij een ongeval ?
17.3. Samenstelling volgwagen-kit
17.4. Veiligheidstips
 
De 10 geboden van de wielertoerist (Vlaamse Wielrijdersbond)
Als wielertoerist heb ik een passie voor de fiets en draag ik de begrippen sport, veiligheid en milieu hoog in het vaandel.
1. Ik ken en respecteer de verkeerswetgeving.
2. Mijn snelheid pas ik aan de omstandigheden aan.
3. Ik draag steeds een fietshelm.
4. Mijn fiets zal ik goed onderhouden.
5. Ik respecteer het milieu en zorg niet voor overlast door afval of lawaai.
6. Mede-weggebruikers zijn vrienden, geen concur- renten.
7. Fietsen doe ik in aangepaste groepjes.
8. Onnodige risico’s neem ik niet.
9. Ik fiets alleen waar en wanneer het geoorloofd is.
10. Ik onthoud me volstrekt van enige vorm van doping.
 
1. EVEN VOORSTELLEN Wielertoeristenclub (WTC) Cycling2820 Rijmenam werd opgericht op 20 juni 1975. Analoog met het clublokaal Café De Wandeling aan de Dijleweg kreeg ze toen de naam “WTC De Wandelaars”. In 2016 verhuisde de club naar TC Kiksham en werd de club omgevormd tot een VZW met als naam “ WTC De Wandelaars Rijmenam vzw “. Op zondag, 18 juni 2017 werd de naam van de club omgedoopt tot WTC Cycling2820 Rijmenam, een wielertoeristenclub die een organisatie is van VZW De Wandelaars. Onze vereniging staat volkomen buiten iedere politieke strekking en is toegankelijk voor alle liefhebbers van de fiets. De club telt momenteel ongeveer 110 leden.
Onder het motto ”samen uit, samen thuis” fietsen we iedere zon- en feestdag in clubverband. Om iedereen plezier te laten beleven aan zijn / haar hobby, wordt er in verschillende groepen gereden. Elke groep heeft zijn eigen rittenschema, afstanden en vooropgestelde snelheid.
2. CLUBINFO Wielertoeristenclub Cycling2820 Rijmenam Kiekshamlei 2 2820 Rijmenam Alle mogelijke betalingen gebeuren per overschrijving naar rekeningnummer BE04 1430 9669 2331 van WTC De Wandelaars vzw, Kiekshamlei 2, 2820 Rijmenam. website: www.cycling2820.be
voorzitter : Bruno Van Baelen, Sleestraat 55, 2820 Bonheiden bruno.van.baelen@telenet.be 015 33 15 11 0473 123 922
3. DOEL De club zorgt via wielertoerisme voor een gezonde en sportieve vrijetijdsbesteding. Wielertoeristen rijden in groep en zorgen zo voor gezonde en sportieve prestaties. We zorgen ervoor dat er in de club een aangename sfeer heerst.
4. LOCATIE We krijgen de kans om het clublokaal van tennisclub KIKSHAM te gebruiken als clublokaal. Dit clubhuis werd officieel geopend op 1 mei 2015. Het is er gezellig en gelegen in een mooie, rustige omgeving. adres : Clublokaal TC Kiksham vzw, Kiekshamlei 2, 2820 Rijmenam - tel: 015 51 53 84. Het clublokaal is een half uur voor de start van de rit open. We plaatsen onze fiets uitsluitend in de voorziene fietsenstalling. Het is streng verboden te roken in het clubhuis.
Het bestuur van TC Kiksham noch dat van WTC De Wandelaars vzw is aansprakelijk bij diefstal, beschadiging van fietsen of bij een ongeval in het clubhuis of op het Kikshamdomein.
5. ONZE CLUB IS EEN VZW We werken binnen de beveiligde organisatie van een vzw, zodat de werking beantwoordt aan alle administratieve voorschriften. De vzw kent effectieve leden en toegetreden leden : - de effectieve leden zijn de bestuursleden. De bestuursleden vergaderen regelmatig in de bestuursraad, dragen alle mogelijke verantwoordelijkheden en dienen de club te besturen als “goede huisvaders / moeders”. - de toegetreden leden zijn de wielertoeristen en de steunende leden die zich aansluiten bij onze club.
6. CLUBAFSPRAKEN Een organisatie kan slechts functioneren indien de leden zich aan de afspraken houden. Deze afspraken hebben tot doel de inwendige orde van de vereniging te regelen en iedereen duidelijkheid te geven. Bij onregelmatigheden grijpt de bestuursraad in.
7. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Iedere laatste zondag van februari heeft de Algemene Ledenvergadering plaats. Hierop zijn alle toegetreden leden met partner uitgenodigd.
Op deze vergadering worden : - wijzigingen aan het clubreglement uitgelegd - de financiële toestand toegelicht - het nieuwe clubprogramma voorgesteld Daarna wordt het mandaat van de bestuursraad al dan niet bevestigd: de leden spreken zich uit of de bestuursleden al dan niet hun taken kunnen blijven uitvoeren. Bij een meerderheid van “voor”-stemmen of gelijkheid van stemmen mag dit gebeuren, bij een meerderheid van tegenstemmen zullen de bestuursleden vergaderen en hun conclusies trekken. We sluiten af met een administratief gedeelte: de leden kunnen zich in orde maken met o.a. lidgeld, verzekering, kledij en terugbetaling mutualiteit.
8. HET BESTUUR 8.1. Definitie De bestuursleden zorgen ervoor dat het rittenprogramma vlot verloopt én de club verder uitgebouwd wordt. Ze werken in team onder de verantwoordelijkheid van de bestuursraad. De werking van het bestuur wordt grotendeels bepaald door de statuten van de vzw, opgenomen in het Belgisch Staatsblad.
Als compensatie voor de geleverde prestaties betalen de bestuursleden geen lidgeld en geen bijdrage voor de kampioenenviering. Alle overige bijdragen worden betaald overeenkomstig de andere leden.
8.2. Verwachtingen Ieder lid dat geruime tijd heel regelmatig aanwezig is, kan zich kandidaat stellen voor de bestuursraad. In dit geval doet hij/zij zijn/haar aanvraag bij de voorzitter. Het is de bestaande bestuursraad die beslist of het geïnteresseerde lid al dan niet opgenomen wordt. Van dit bestuurslid wordt verwacht : - dat hij / zij aanwezig is op de bestuursraden om er actief aan deel te nemen. - dat hij / zij aanwezig is een half uur voor de start van deze fietsactiviteiten. - dat hij / zij helpt in de mate van eigen mogelijkheden bij andere clubactiviteiten. - dat hij / zij in staat is te werken in teamverband.
8.3. Werking De vergaderingen verlopen professioneel, stijlvol en efficiënt. Ze worden voorbereid en geleid door de voorzitter. De voorzitter bezorgt minimum drie dagen voor de bestuursraad de agenda aan de bestuursleden. Ieder agendapunt is omschreven zodat de bestuursleden zich - indien nodig - kunnen voorbereiden. De bestuursvergaderingen beginnen stipt op het voorgeschreven uur, duren niet langer dan anderhalf uur en er wordt niet afgeweken van de agenda.
8.4. Huidige samenstelling en hoofdtaken:
Bruno Van Baelen doet als voorzitter de coördinatie. Hij verzorgt het fietsenprogramma en is verantwoordelijk voor de boekhouding. Josiane De Neef is vice-voorzitster en zorgt voor de kledij. Danny Geerinck zorgt voor de publiciteit, verzorgt de website en organiseert mee de activiteiten. Chris Bueds verzorgt het secretariaat. Luc De Weerdt zorgt voor de sponsoring en organiseert mee de activiteiten.
8.5. Uitlenen materiaal Onze club beschikt over heel wat materiaal. Regelmatige leden kunnen een aanvraag doen om één of ander voorwerp te gebruiken in privésfeer. Dan vraagt hij/zij dit aan een bestuurslid. Het bestuurslid dat dit in orde brengt, verwittigt de bestuursraad en is verantwoordelijk voor de stipte en correcte manier van teruggave-in-de-vroegere-toestand.
8.6. Helpende handen We zijn de vele leden dankbaar die zich wekelijks – soms dagelijks – inzetten om het geheel mee in goede banen te leiden. Zo kunnen we beroep doen op vele rittenmakers, hebben we een stevig team volgwagen-chauffeurs, zijn er leden die de volgwagens onderhouden, leden die helpen bij praktische problemen ( o.a. magazijn ) en wordt de voorbereidende boekhouding eveneens gedaan door een lid. Vooral bij de organisatie van onze evenementen ( eetdag, jaarmarkt, Halloween-activiteiten ) zijn helpende handen welkom.
9. CLUBACTIVITEITEN
9.1. De fietsgroepen We trachten in vier groepen te fietsen volgens onderstaand schema:
supers - ritten van 80 tot 120 km gemiddelde snelheid 30 à 32 km per uur
verantwoordelijk bestuurslid Danny Geerinck
masters - ritten van 60 tot 100 km gemiddelde snelheid 27 à 29 km per uur
verantwoordelijk bestuurslid Bruno Van Baelen
bikers - ritten van 60 tot 75 km gemiddelde snelheid 24 à 26 km per uur
verantwoordelijk bestuurslid Josiane De Neef
enjoyers - ritten van 40 tot 60 km recreatief gemiddelde snelheid 22 km per uur
verantwoordelijk bestuurslid Chris Bueds
Iedere groep telt een verantwoordelijk bestuurslid. Dit bestuurslid zorgt voor een vlot verloop in de groep en houdt de bestuursraad op de hoogte van sfeer en werking binnen de groep. Voor iedere groep stelt de bestuursraad in februari een rittenprogramma samen dat in de loop van het werkjaar bijgestuurd wordt. Ieder lid maakt voor zichzelf uit met welke groep hij / zij die rit meefietst. De groep waarbij men fietst heeft geen enkele invloed op het kampioenschap. Indien twee groepen worden samengevoegd worden snelheden en afspraken van de groep met de laagst gemiddelde snelheid gerespecteerd. Een nieuw lid mag drie ritten meerijden vooraleer hij/zij beslist definitief lid te worden. Dit geldt niet voor personen die reeds vertrouwd zijn met de club-werking. Vooraleer deze personen vertrekken, betalen ze eerst lidgeld.
9.2. De deelnemers De tien geboden ( zie blz.3 ) worden gerespecteerd en er wordt geen uitzondering toegestaan op de stelregel “Samen uit, Samen thuis”. Indien er iemand meefietst die jonger is dan 16 jaar, moet de voorzitter op de hoogte zijn.
9.3. Wetgevingen en raadgevingen De Belgische wegcode wordt stipt gerespecteerd. In het buitenland wordt de wegcode van dat land gevolgd. Een fietshelm is wettelijk niet verplicht, maar in onze club wordt er niet gestart zonder helm. Ook een fietsbel is verplicht. Het is verboden (en het geeft je gebuur een onveilig gevoel) te fietsen zonder het stuur vast te houden of zonder de voeten op de pedalen te zetten. Duwen wordt door alle kenners ten volle afgeraden. Indien er iemand toch in nood verkeerd en enkele meters hulp nodig heeft, kan dit op eigen risico en slechts in laatste positie. Zie ook bijlage
9.4. En wat bij een accident ? Wij blijven steeds kalm en vriendelijk. Het bestuurslid – of vervangend bestuurslid – neemt de leiding en laat zich bijstaan door leden die opgeleid zijn in de genees- / verpleegkunde of een EHBO-cursus gevolgd hebben. Het allereerste principe is zorgen voor veiligheid : - eigen veiligheid - veiligheid van het slachtoffer - veiligheid andere weggebruikers en omstaanders Bij een ernstig accident bellen we onmiddellijk 112. Deze dienst zorgt voor de specifieke hulpdienst : politie, MUG , ziekenwagen,…….Steeds melden : 1. Wat is er gebeurd ? 2.Waar is het gebeurd ? 3. Wie is er gekwetst ? aantal slachtoffers Zie ook bijlage
9.5. De fietsritten De winterritten In de maanden oktober, november, december, januari en februari wordt er op vrijwillige basis, indien de weersomstandigheden dit toelaten, iedere zondag een winterrit gereden. De winterritten starten om 9 uur - indien er later gestart wordt, wordt dit tijdig verwittigd. Er wordt gereden aan een gemiddelde snelheid van 25 km per uur. Degenen die sneller of trager wensen te fietsen gaan hun gang. Bij mistig of donker weer moet de fiets voorzien zijn van een voor- en achterlicht. De leden dragen dan bij voorkeur een fluorescerend hesje.
De oefenritten In de maand maart wordt er iedere zon- en feestdag een oefenrit per fietsgroep gereden. Deze ritten vertrekken om 9 uur aan het lokaal. De officiële ritten tijdens het kampioenschap De officiële ritten worden gereden op zon- en feestdagen vanaf de éérste zondag van april tot de laatste zondag van september. De groepen vertrekken in april om 9 uur, vanaf de maand mei om 8.30 uur. Bij speciale uitstappen kunnen de vertrekuren wijzigen en worden de leden tijdig verwittigd. Halverwege wordt er halt gehouden voor een sanitaire stop. De halte duurt niet langer dan nodig en na ongeveer 15 minuten wordt de rit verder gezet. De enjoyers mogen deze stop doorbrengen in een drankgelegenheid. Het secretariaat maakt voor iedere rit een inschrijvingslijst klaar waarop de deelnemers genoteerd worden. Via deze inschrijvingslijst wordt het kampioenschap opgemaakt. De leden bieden zich ten laatste 10 minuten voor het vertrek van de rit aan bij de inschrijver. Hij/zij die het meest aantal officiële ritten gereden heeft, mag zich het volgende jaar “kampioen” noemen. Ingeval van gelijkheid wordt de winnaar bekend gemaakt door een kleine quiz of proef. De eerste zaterdag van oktober te 19 uur houdt de club haar gezellig samenzijn, nl. de kampioenen-viering. Tijdens deze kampioenenviering worden de kampioenbekers uitgereikt. Kampioenen van de laatste vijf seizoenen: 2014 Christiane Van Espen 2015 Willy Van Loock 2016 Rudy Van Oosterwijck 2017 Rudy Van Oosterwijck 2018 Luc De Reu Regenritten Bij lichte regen rijden we in één groep een korte “regenrit”. Bij zwaardere regen of hevige wind kan het bestuur beslissen dat er niet gereden wordt. Dan vervalt de rit en telt die niet mee voor het kampioen-schap.
9.6. De rittenmakers en wegkapiteins We rekenen op leden die twee of drie jaren meefietsen om één of twee ritten te maken. De rittenmaker bereidt de rit voor en rijdt in de voorste gelederen. Uitsluitend de rittenmaker geeft de nodige richtlijnen om de juiste weg te volgen. Vooraleer de rit van start gaat, duidt ieder verantwoordelijk bestuurslid twee wegkapiteins aan. De wegkapiteins zijn minstens 21 jaar en dragen omheen de linkerarm een armband met horizontale strepen in de nationale driekleur. Op de gele strook staat in zwarte letters het woord “wegkapitein” vermeld.
De wegkapiteins zorgen ervoor dat de groep veilig het geplande parcours aflegt en dat de richtsnelheid gerespecteerd wordt. Zodra het te snel gaat voor een deelnemer, verwittigt deze een wegkapitein die het tempo onmiddellijk laat aanpassen.
9.7. De volgwagens In de mate van het mogelijke, van begin maart tot eind september, worden er twee groepen begeleid door een volgwagen. Er is reservemateriaal, EHBO, allerhande hulp-materiaal en een doos aanwezig waarin we tijdens de stop afvalmateriaal deponeren zodat we deze plaats netjes achterlaten. De volgwagens blijven steeds achter de laatste deelnemer. Deelnemers die ernstige fietspech hebben of waarbij lichamelijke ongemakken optreden, kunnen in de volgwagen stappen. De zitplaatsen naast de chauffeur blijven vrij en staan ter beschikking van de deelnemende fietsers. Er worden geen andere passagiers toegelaten. Fietsen met schijfremmen Leden die een koersfiets met schijfremmen gebruiken, hebben steeds het nodige gereedschap bij zich om een eventuele lekke band te vervangen. Zie ook bijlage
9.8. Drank na de rit Na de rit is een verfrissing erg welkom en we organiseren de bediening in eigen beheer. In de Kiksham zijn de nodige bestelformulieren aanwezig en zodra er een fietsgroep aankomt, nemen de leden het initiatief om de bestelling te noteren en deze bestelling uit te voeren.
9.9. Het “potteke” Reeds vele jaren bestaat er in onze club de traditie van het “potteke” waaraan iedere deelnemer vrij is deel te nemen. Volgens deze traditie betaalt iedere deelnemer een afgerond bedrag met de bedoeling iets op te sparen dat gebruikt wordt om er in de loop van het seizoen een etentje mee te organiseren. De deelnemers leggen € 5 op tafel voor het betalen van hun consumpties. Indien deze consumpties meer kosten, betalen ze dan ook meer. Gelieve dit zelf na te gaan via het bestelformulier. Het “Potteke” wordt beheerd door de bestuursraad en het zijn Luc de Weerdt en Danny Geerinck die deze verantwoordelijkheid op zich nemen. Ze organiseren daarbij t.v.v. het “potteke” nog enkele beperkte initiatieven. Indien er meer binnengebracht wordt dan het etentje kost, kan dit geld ook voor andere doelen gebruikt worden.
9.10. Fietsvakantie Mallorca Reeds geruime tijd organiseert onze club in mei een fietsvakantie van een week. Het Spaanse Mallorca, één van de eilanden van de Balearen, is een eiland van rust, licht en pracht. Mallorca is de zee en de bergen onder de mediterrane zon en heeft een benijdenswaardig klimaat met warme zomers en zachte winters. Dit eiland heeft zich de laatste jaren ontpopt tot hét fietseiland bij uitstek. Onze club biedt een variabel programma aan van vlak, licht geaccidenteerd tot bergachtig, dus DE methode om de fietsconditie op peil te brengen. Josiane De Neef organiseert deze fietsvakantie en is er het leidend bestuurslid. Vermits deze fietsvakantie reeds in het najaar moet vastgelegd worden, vragen we aan de deelnemers 2020 zich reeds in november / december kenbaar te maken bij Josiane.
9.11. “het goede doel”: We brengen veel respect op voor leden die deelnemen aan fietsinitiatieven voor een goed doel. De leden die vorig seizoen minstens aan 15 ritten deelnamen, kunnen sponsoring vanuit de club aanvragen. - de deelnemers doen deze aanvraag bij Chris Bueds voor 1 april 2019. - de bestuursraad bepaalt het bedrag dat gespendeerd wordt aan goede doelen. Dit bedrag wordt verdeeld onder de aanvragers. - Ieder jaar wordt er een rit ingericht t.v.v. de goede doelen: dan kunnen de leden bij de inschrijving een vrijwillige bijdrage geven. Het bekomen bedrag kan aangevuld worden door andere initiatieven en dit totaal-saldo wordt eveneens verdeeld onder de aanvragers.
9.12. Fietsactiviteiten buiten het kampioenschap: Sommige leden fietsen graag samen op andere dagen dan zon- en feestdagen. Zo wordt er iedere vrijdagnamiddag te 13.30 u gefietst aan bikerstempo (inlichtingen Jan Pellegrims) en vanaf april tot september iedere woensdagavond te 18.30 u aan masters- én bikerstempo (inlichtingen Danny Geerinck). We vragen iedereen die een initiatief wil nemen, dit zoveel mogelijk bekend te maken via mail of facebook aan de andere leden, zodat “iedereen-die-wil” hieraan kan deelnemen.
9.13. Andere activiteiten Om de werking te financieren organiseert de club regelmatig activiteiten met financiële opbrengsten: op zondag, 4 augustus 2019 organiseren we onze traditionele eetdag op woensdag, 31 oktober en donderdag, 1 november houden we onze mountainbike-evenementen op maandag, 18 november nemen we deel aan Rijmenam Jaarmarkt Deze activiteit verloopt dan onder de leiding van een verantwoordelijke, aangeduid door de bestuursraad. De financiële opbrengsten komen uitsluitend ten goede van het clubleven. Ook organiseren we regelmatig gezellige bijeenkomsten zoals een extra-etentje, een barbecue, enz...
10. SECRETARIAAT 10.1. Lidgeld en verzekering: Hoe gaan we tewerk ?
Alle leden zijn verplicht zich te verzekeren bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB). Deze verzekering kost € 32. Niet alleen jijzelf, maar al je gezinsleden (partner en kinderen) kunnen voor deze € 32 aansluiten en zijn dan eveneens verzekerd. Het lidgeld bedraagt € 30 per lid. Je betaalt € 62 op de bankrekening BE04 1430 9669 2331 van WTC De Wandelaars vzw, Kiekshamlei 2, 2820 Bonheiden. Indien je reeds aangesloten bent bij VWB en je bezorgt Chris je aansluitings-nummer, betaal je alleen het lidgeld van € 30. - Het vervoer van fietsen door de club is niet verzekerd en gebeurt op risico van de eigenaar. - Leden die komen helpen bij de organisatie van één of ander evenement, zoals eetdag en MTB- tocht, worden voor dit evenement door de club verzekerd tegen lichamelijke letsels.
- Al hetgeen te maken heeft met inschrijvingen én verzekeringen wordt beheerd door Chris Bueds. Alle gevraagde formulieren worden dus aan haar bezorgd en Chris wil je steeds helpen bij administratieve aangelegenheden.
De verplichte VWB-verzekering houdt in : - een volledige verzekering, 24 uur op 24, in alle Europese landen. Waar en wanneer je ook fietst, of je nu alleen, in clubverband of in een groepje fietst : je bent steeds verzekerd voor rechtsbijstand, burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. En deze verzekering geldt niet alleen voor fietsen, maar ook voor andere sportactiviteiten zoals wandelen, joggen, zwemmen, atletiek, turnen en fitness. Opgelet : stilstaande fasen tijdens ritten en activiteiten in ons clublokaal zijn niet verzekerd. - barema’s: je bent dan verzekerd voor rechtsbijstand, burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen met volgende kapitalen: bij een dodelijk ongeval tot € 8500, bij een ongeval met blijvende invaliditeit tot € 35 000, bij tijdelijke ongeschiktheid een dagvergoeding tot € 30. De verzekering betaalt je bij een ongeval het verschil terug tussen de tussenkomst ziekenfonds en het RIZIV-tarief en voor tandprothesen tot € 150- per tand met een max. € 600- per ongeval. Hierover kun je meer lezen op de website van VWB. - niet alleen jijzelf, maar al je gezinsleden (partner en kinderen) kunnen voor deze € 32 aansluiten en zijn dan eveneens verzekerd. Nemen we vb. een gezin met drie kinderen, waarvan moeder en vader met onze club meefietsen, dan zijn voor deze € 30 zowel moeder als vader als de drie kinderen 24 uur op 24 verzekerd voor fietsen, wandelen, joggen, zwemmen, atletiek, turnen en fitness. - VWB-leden krijgen met ingang van 1 september 2016 ook fietsbijstand bij pech onderweg. Dit geldt voor recreatief, sportief, woon-werkfietsers. Alle fietsen vallen onder deze bijstand, inbegrepen E-BIKES. - een jaarabonnement op het magazine ‘Vlaamse Wielrijder & Biker’ en toegang tot een pak initiatieven. Indien je gebruik maakt van deze initiatieven, krijg je korting op de deelnameprijs en kun je zo die € 32 terug verdienen. En nog dit: Indien de club zorgt voor de aansluiting, krijgt het lid van VWB een bevestigingsmail. Het lid moet zelf nagaan of hij/zij deze mail ontvangen heeft. De club kan nooit aansprakelijk gesteld worden indien door een administratieve vergissing de verzekering niet in orde gebracht werd. Indien deze bevestigingsmail niet toegekomen is - of bij twijfel - , neem dan zo vlug mogelijk contact op met Chris. Ieder nieuw lid vult het aansluitingsformulier in met alle gevraagde gegevens. Aan de hand van dit aansluitingsformulier stelt Chris een ledenlijst. Zie verder 11. Privacy. In sommige gevallen komen de mutualiteiten financieel tegemoet bij een actief lidmaatschap van een sportclub. Deze tussenkomst is afhankelijk van mutualiteit en regio. Het nodige formulier kun je bekomen op het kantoor of op de website van je mutualiteit.
10.2.Omzendbrieven en clubcorrespondentie De club zorgt regelmatig voor correspondentie. Deze correspondentie vertrekt steeds vanuit een groepsmail, verzonden door Chris. Emails worden steeds in BCC verstuurd. Zodra een lid merkt dat hij/zij geen omzendbrieven ontvangt, verwittigt hij/zij onmiddellijk Chris.
11. De privacywetgeving (GDPR)
Alle organisaties, dus ook onze sportclub, moeten zich in regel stellen met de privacywetgeving, ons opgelegd in 2018 door het Europees Parlement met de bedoeling persoonsgegevens strikt te bewaren. Onze club vraagt bij de inschrijving van een nieuw lid de naam, voornaam, adres, emailadres, nationaliteit, rijksregisternummer, telefoon- en GSM-nummer, bankrekening. Hogergenoemde gegevens worden doorgegeven en bewaard door de bestuursleden. Sommige gegevens die noodzakelijk zijn voor de verzekeringspolis, worden doorgegeven aan VWB. Indien het aangesloten lid ook de “personen-onder-hetzelfde-dak” wilt laten verzekeren door de club, worden ook de gegevens van deze personen opgevraagd en doorgegeven aan VWB. Aan de gewone leden en aan buitenstaanders worden deze gegevens nooit doorgegeven. Indien een lid graag toch een gegeven wenst te bekomen, contacteert hij/zij de voorzitter of de secretaresse. Deze zal de betrokken persoon verwittigen en vragen contact op te nemen met dit lid. Alle gegevens worden tot één jaar na het uittreden van het lid bewaard. Ieder lid kan zijn/haar gegevens en zijn/haar gegeven toelatingen op ieder ogenblik laten aanpassen. Leden die zich niet gerespecteerd voelen in de verwerking van de persoonsgegevens of in hun privacy nemen contact op met de voorzitter. Indien dit niet voldoet, kan hij / zij een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35 1000 Brussel https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Foto’s en privacy: Leden die niet op een foto wensen te staan moeten daar zelf voor zorgen. Jaarlijks wordt er een clubfoto gemaakt, tijdens een stop wordt er soms een groepsfoto gemaakt en tijdens activiteiten waarop alle leden uitgenodigd zijn, kunnen er foto’s genomen worden. Deze foto’s zijn eigendom van de club en kunnen voor alle doeleinden gebruikt worden (facebook, website, reclame, banners, ….). Indien je dit niet wenst, neem je niet deel aan deze foto’s. Indien er iemand zin heeft foto’s te maken, verwittigt hij/zij dit vooraf. Degenen die niet wensen gefotografeerd te worden, melden dit aan de foto-nemer.
12. WEBSITE / FACEBOOK Onze club beschikt over een website www.cycling2820.be. Deze website vermeldt alle info van onze club en is ook bedoeld om onze werking aan de buitenwereld kenbaar te maken.
Onze club beschikt ook over een gesloten facebookgroep en een faceboekpagina, op de groep worden berichten geplaatst die enkel zichbaar zijn voor aangesloten leden, de pagine is zichtbaar voor iedereen die zich aanmeld heeft of de pagina leuk vindt.
13. SPONSORS Onze club bezit sponsors die mee de clubkledij bekostigen, die reclame maken via onze volgwagens of zorgen voor andere zaken (vb. steun bij eetdagen, …). Op onze website vind je het logo van alle sponsors en we verzoeken onze leden onze sponsors bij aankopen te steunen.
14. GEMEENTELIJKE SPORTRAAD Onze club wil in Bonheiden-Rijmenam geïntegreerd zijn. Daarom zijn we lid van de gemeentelijke sportraad en dienen we tijdig het “Erkenningsdossier” bij de Gemeentelijke Sportraad in. Zo kunnen we een kleine subsidie ontvangen, kunnen we tegen een lage vergoeding gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en eveneens van de uitleendienst.
15. KLEDIJ Om in aanmerking te komen voor het kampioenschap moeten de aangesloten leden de rit in volledige clubkledij fietsen. We gebruiken ook bij voorkeur de club-drinkbussen. Het basispakket bestaat uit een korte broek, een T-shirt korte mouw en een voorjaarsvest. Dit basispakket kost € 100. Tijdens de volgende vier jaren krijgt ieder lid die 15 ritten meerijdt tussen 1 april en 30 september - eveneens in volledige clubkledij - € 25 terugbetaald. De aankoop van kledij gebeurt via Josiane De Neef. Leden die inlichtingen over kledij wensen of kledij wensen te bestellen, nemen contact op met Josiane. Indien de gevraagde kledingstukken in voorraad zijn, kan dit vlug aangekocht worden. Indien de kledij niet in voorraad is, volgt er een wachtperiode van ongeveer 3 maanden. Ondertussen zorgt dit lid zelf voor sportieve kledij. De prijs van de kledingstukken is afhankelijk van de dagprijs. De club maakt hier geen winst op : wij rekenen de koper de prijs aan waaraan we het aankochten. Volgende kledij kan aangekocht worden en hierbij een idee over de kostprijs :
T-shirt korte mouw (basispakket) - ongeveer 40 €
Korte broek PR.R. (basispakket) - ongeveer € 80
T-shirt korte mouw (aero) - Ongeveer € 50
Korte broek PR.R zonder bretels VR - ongeveer € 65
Trui lange mouw - ongeveer € 50
Lange broek - ongeveer € 75
Trui zonder mouw -ongeveer € 50
Driekwart broek - ongeveer € 65
Voorjaarsvest (basispakket) - ongeveer € 75
Body (wind- + regenvest ) - ongeveer € 65
Thermovest - ongeveer € 95
16. CLUBFORMULIEREN
Formulieren lidgeld en verzekering te bekomen bij Chris Bueds Formulieren aanvraag tegemoetkomingen mutualiteiten bij Chris Bueds Bestelformulier kledij te bekomen bij Josiane De Neef.
17. BIJLAGEN:
17. 1. Wetgevingen voor fietsers Groepen tot 14 fietsers De fietsers zijn verplicht het fietspad te volgen. De fietsers mogen met 2 naast elkaar rijden, maar moeten achter elkaar rijden indien: - het kruisen met een tegenligger niet meer mogelijk is. - bij het naderen van een achterkomend voertuig (buiten de bebouwde kom). Groepen van 15 tot 50 fietsers De fietsers zijn niet verplicht het fietspad te volgen. De fietsers mogen bestendig met 2 naast elkaar rijden op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven. Indien de rijbaan verdeeld is in rijstroken dan mag enkel de rechterrijstrook van de rijbaan gebruikt worden. Is de rijbaan niet verdeeld in rijstroken, mag maximal de helft van de rijbaan gebruikt worden. De groep mag vergezeld worden van twee wegkapiteins. De wegkapiteins waken over het goede verloop van de tocht. Ze moeten minimum 21 jaar oud zijn en zij dragen om de linkerarm een band met horizontaal de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord “wegkapitein”. Op kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen, terwijl de groep met inbegrip van de volgwagen oversteekt. Om het verkeer stil te leggen moeten de wegkapiteins gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord “verboden doorgang” is afgebeeld. Om veiligheidsredenen passen we dit in onze club nooit toe. De groep mag voorafgegaan en gevolgd worden door 1 of 2 begeleidende auto’s, op een afstand van ongeveer 30 meter. Indien er slechts 1 begeleidende auto is, moet deze de groep volgen. De koptrekker mag geen maneuver doen ( straat oversteken, afslaan, rotonde oprijden,…. ) als er geen ruimte is voor de volledige groep. Indien er halverwege de groep het verkeerslicht op rood springt, moet deze twee helft stoppen. 17.2. Wat te doen bij een ongeval ?
Vooraf: Wij blijven steeds kalm en vriendelijk. Het bestuurslid – of vervangend bestuurslid – neemt de leiding en laat zich bijstaan door leden die opgeleid zijn in de genees- / verpleegkunde of een EHBO-cursus gevolgd hebben.
Bij pech of ongeval: Het allereerste principe is zorgen voor veiligheid : - eigen veiligheid - veiligheid van het slachtoffer - veiligheid andere weggebruikers en omstaanders Eerste hulp bij ongevallen: Bij een ernstige accident bellen we onmiddellijk 112. Deze dienst zorgt voor de specifieke hulpdienst : politie, MUG , ziekenwagen Steeds melden : 1. Wat is er gebeurd ? 2.Waar is het gebeurd ? 3. Wie is er gekwetst ? aantal slachtoffers Indien er een bloedende wonde moet verzorgd worden, doen we steeds vooraf plastic-handschoenen aan. Het slachtoffer is bewusteloos : We bellen onmiddellijk de ziekenwagen en verleggen het slachtoffer niet. We controleren hartslag en ademhaling en passen desnoods hartmassage en kunstmatige ademhaling toe. Het slachtoffer is niet bewusteloos, komt zelf niet recht, klaagt over pijn in de rug, heup of hals, heeft breuken, heeft hevige pijn : We bellen onmiddellijk de ziekenwagen en verleggen het slachtoffer niet. Nooit rechtzetten, nooit zelf vervoeren. We zoeken contact met het slachtoffer en praten ermee. Het slachtoffer heeft ernstige schaafwonden: We maken de wonde proper door er water over te gieten. Nooit wrijven. Indien het slachtoffer niet in staat is verder te fietsen, stapt hij/zij in de volgwagen. Indien nodig vervoert de volgwagen het slachtoffer naar het ziekenhuis. Het slachtoffer heeft niet-ernstige schaafwonden : We laten de wonde bloeden en rijden verder. De gekwetste spier verstijft immers en doet pijn zodra ze terug in werking treedt.
17.3. Samenstelling volgwagen - kit EHBO-kit - plastic-handschoenen - verbanddoos met schaar, windels en plakkers - capsules Iso-betadine - handontsmetter - watten en afdekgaas Fietsmateriaal - bandafnemer - binnenband - bus olie
17
Reserve drinkbus Literfles water Rol toiletpapier Zeep om handen te wassen en keukenrol fietspomp reservewielen: 2 voorwielen 2 achterwielen 11 – speed (blauw) 2 achterwielen 10 – speed (rood) Dringende telefoonnummers: voorzitter : 0473 12 39 22 Hulpdiensten : 112
17.4. Veiligheidstips Als wielertoerist ben ik niet alleen medeverantwoordelijk voor de veiligheid van onze collega’s, maar ook voor de veiligheid van de andere weggebruikers. En om dit veiligheidsgevoel te verstevigen, volgende tips : Indien de groep minimum 15 leden telt, fietsen we op de rijweg en niemand rijdt dan op het fietspad. We houden steeds onze handen aan het stuur, fietsen met maximaal twee naast mekaar en nemen op de rijweg niet meer plaats in dan nodig. Duwen wordt door alle kenners ten volle afgeraden. Indien er iemand toch in nood verkeerd en enkele meters hulp nodig heeft, kan dit op eigen risico en slechts in laatste positie. We rijden in groep en behouden steeds hetzelfde tempo. We stoppen op een veilige plek naast de straat. Indien dit toch onmogelijk is, staan we achter mekaar, zo ver mogelijk rechts. De rittenmaker beslist de te volgen weg. Bevelen die de eersten roepen, worden overgenomen door de volgende, ook in de andere richting van achter naar voor. Diegene die het moeilijk heeft krijgt een plek in de voorste gelederen. Tijdens het fietsen blijven we per twee en we schuiven vlug door . Alle deelnemers zijn gelijk: er zijn geen “voorkeur-maatjes” – iedereen is bereid naast iedereen te fietsen. Bij een tegenligger fietsen we op één lijn. Dan verdelen we de groep in drie stukken: de leden van het eerste deel verhogen de snelheid en schuiven in, het tweede deel behouden het tempo en schuiven in, het laatste deel vertragen eventjes en schuiven in.