Clubafspraken

 CLUBAFSPRAKEN

 CLUBAFSPRAKEN 

1.    Even voorstellen 

2.    Clubinfo

3.    Doel

4.    Locatie

5.    Onze club is een VZW

6.    Clubafspraken

7.    De Algemene Ledenvergadering

8.    Bestuur

       8.1.    Definitie

       8.2.    Verwachtingen

       8.3.    Werking

       8.4.    Huidige samenstelling

       8.5.    Uitlenen materiaal

       8.6.    Helpende handen

9.    Clubactiviteiten                                     

       9.1.    Fietsgroepen

       9.2.    Deelnemers

       9.3.    Wetgevingen en raadgevingen

       9.4.    Wat te doen bij een ongeval ?

       9.5.    De fietsritten

                 9.5.1.   Vóór het vertrekuur           

                 9.5.2.   Winterritten

                 9.5.3.   Oefenritten

                 9.5.4.   Officiële ritten

                 9.5.5.   Regenritten

       9.6.    Rittenmakers en wegkapiteins

       9.7.    Volgwagens

       9.8.    Fietsen en materiaal

       9.9.    Samenstelling volgwagen-kit

       9.10.  Drank na de rit                              

       9.11.  Potteke

       9.12.  Fietsvakantie Mallorca

       9.13.  Het goede doel

       9.14.  Fietsactiviteiten buiten het kampioenschap

       9.15.  Andere activiteiten

10.  Secretariaat

       10.1.  Fietsverzekeringen

       10.2.  Lidgeld

       10.3.  Betaling

       10.4.  Andere verzekeringen

       10.5.  Opgelet : niet verzekerd !

       10.6.  De verplichte VWB-verzekering

       10.7.  En nog dit:

       10.8. Tussenkomst mutualiteit

11.  Privacywetgeving (GDPR)

       11.1.  Omzendbrieven en clubcorrespondentie

       11.2.  Gegevens

       11.3.  Foto’s

       11.4.  Klachten privacy

12.  Website

13.  Sponsors

14.  Gemeentelijke sportraad

15.  Kledij

16.  GPS gebruik

De 10 geboden van de wielertoerist

(Vlaamse Wielrijdersbond)

Als wielertoerist heb ik een passie voor de fiets en draag ik de begrippen sport, veiligheid en milieu hoog in het vaandel. 

1.    Ik ken en respecteer de verkeerswetgeving.

2.   Mijn snelheid pas ik aan de omstandigheden aan.

3.   Ik draag steeds een fietshelm.

4.   Mijn fiets zal ik goed onderhouden.

5.   Ik respecteer het milieu en zorg niet voor overlast door afval of lawaai.

6.   Mede-weggebruikers zijn vrienden, geen concurrenten.

7.   Fietsen doe ik in aangepaste groepjes.

8.   Onnodige risico’s neem ik niet.

9.   Ik fiets alleen waar en wanneer het geoorloofd is.

10. Ik onthoud me volstrekt van enige vorm van doping.

 

1. EVEN VOORSTELLEN

Wielertoeristenclub (WTC) Cycling2820 Rijmenam werd opgericht op 20 juni 1975.  Analoog met het clublokaal Café De Wandeling aan de Dijleweg kreeg ze toen de naam “WTC De Wandelaars”. In 2016 verhuisde de club naar TC Kiksham en werd de club omgevormd tot een VZW met als naam “ WTC De Wandelaars Rijmenam vzw “. Op zondag, 18 juni 2017 werd de naam van de club omgedoopt tot WTC Cycling2820 Rijmenam, een wielertoeristenclub die een organisatie is van VZW De Wandelaars.

Onze vereniging staat volkomen buiten iedere politieke strekking en is toegankelijk voor alle liefhebbers van de fiets. De club telt momenteel ongeveer 100 leden.

Onder het motto ”samen uit, samen thuis” fietsen we iedere zon- en feestdag in clubverband. Om iedereen plezier te laten beleven aan zijn / haar hobby, wordt er in verschillende groepen gereden. Elke groep heeft zijn eigen rittenschema, afstanden en vooropgestelde snelheid.


2. CLUBINFO

Wielertoeristenclub Cycling2820 Rijmenam

Kiekshamlei 2

2820    Rijmenam

Alle mogelijke betalingen gebeuren per overschrijving naar  rekeningnummer BE04 1430 9669 2331 van WTC De Wandelaars vzw, Kiekshamlei 2, 2820 Rijmenam.

website: www.cycling2820.be

voorzitter :      Danny Geerinck

                        info@cycling2820.be

                        0475 95 95 54

3. DOEL

 De club zorgt via wielertoerisme voor een gezonde en sportieve vrijetijdsbesteding. Wielertoeristen rijden in groep en zorgen zo voor gezonde en sportieve prestaties. We zorgen ervoor dat er in de club een aangename sfeer heerst.

4. LOCATIE

Tennisclub KIKSHAM
Ons clubhuis werd officieel geopend op 1 mei 2015. Het is er gezellig en gelegen in een mooie, rustige omgeving. 

Adres :   

Clublokaal TC Kiksham vzw, Kiekshamlei 2, 2820 Rijmenam - tel: 015 51 53 84. 

Het clublokaal is een half uur voor de start van de rit open. 
We plaatsen onze fiets uitsluitend in de voorziene fietsenstalling.
Het is streng verboden te roken in het clubhuis. 
Het bestuur van TC Kiksham noch dat van WTC De Wandelaars vzw is aansprakelijk bij diefstal, beschadiging van fietsen of bij een ongeval in het clubhuis / Kikshamdomein.


5. ONZE CLUB IS EEN VZW

 We werken binnen de beveiligde organisatie van een vzw, zodat de werking beantwoordt aan alle administratieve voorschriften.

De vzw kent effectieve leden en toegetreden leden :

·         de effectieve leden zijn de bestuursleden. De bestuursleden vergaderen regelmatig in de bestuursraad, dragen alle mogelijke verantwoordelijkheden en dienen de club te besturen als “goede huisvaders / moeders”. 

·         de toegetreden leden zijn de wielertoeristen die zich aansluiten bij onze club. 


6. CLUBAFSPRAKEN

Een organisatie kan slechts functioneren indien de leden zich aan de afspraken houden. Deze afspraken hebben tot doel de inwendige orde van de vereniging te regelen en iedereen duidelijkheid te geven. Bij onregelmatigheden grijpt de bestuursraad in.  


7. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

In februari heeft de Algemene Ledenvergadering plaats. Hierop zijn alle toegetreden leden uitgenodigd.

 Op deze vergadering worden:

                 ·         wijzigingen aan het clubreglement uitgelegd

·         de financiële toestand toegelicht

·         het nieuwe clubprogramma voorgesteld


 
8. HET BESTUUR

 8.1. Definitie

De bestuursleden zorgen ervoor dat het rittenprogramma vlot verloopt én de club verder uitgebouwd wordt. Ze werken in team onder de verantwoordelijkheid van de bestuursraad.

De werking van het bestuur wordt grotendeels bepaald door de statuten van de vzw, opgenomen in het Belgisch Staatsblad. 

Als compensatie voor de geleverde prestaties betalen de bestuursleden geen lidgeld en geen bijdrage voor de kampioenenviering. Alle overige bijdragen worden betaald overeenkomstig de andere leden. 

8.2.  Verwachtingen

Ieder lid dat minstens 5 jaar is aangesloten en heel regelmatig aanwezig is, kan zich kandidaat stellen voor de bestuursraad. 

In dit geval doet hij/zij zijn/haar aanvraag bij de voorzitter. Het is de bestaande bestuursraad die beslist of het geïnteresseerde lid al dan niet opgenomen wordt.

Van dit bestuurslid wordt verwacht :

·         dat hij / zij aanwezig is op de bestuursraden om er actief aan deel te nemen. 

·         dat hij / zij aanwezig is een half uur voor de start van de fietsactiviteiten.

·         dat hij / zij helpt in de mate van eigen mogelijkheden bij andere clubactiviteiten.

·         dat hij / zij in staat is te werken in teamverband. 

8.3. Werking

De vergaderingen verlopen professioneel, stijlvol en efficiënt. Ze worden voorbereid en geleid door de voorzitter. 

De voorzitter bezorgt minimum twee dagen voor de bestuursraad de agenda aan de bestuursleden. Ieder agendapunt is omschreven zodat de bestuursleden zich - indien nodig - kunnen voorbereiden. 

De bestuursvergaderingen beginnen stipt op het voorgeschreven uur, duren niet langer dan drie uur en er wordt niet afgeweken van de agenda.

8.4. Huidige samenstelling en hoofdtaken: 

·         Danny Geerinck doet als voorzitter de dagelijkse coördinatie. Zorgt voor de publiciteit en sponsoring, verzorgt de website, de open en gesloten facebook, instagram en organiseert mee de activiteiten.

·         Josiane De Neef is vice-voorzitster, verzorgt de kledij en organiseert de activiteiten 

·         Kris Volkaerts is penningmeester, beheerd onze verzekeringen en boekhouding.

·         Paul Peeters in rittenverantwoordelijk en coördineerd mee de activiteiten.

8.4 bis. Blue Team

Het Blue Team (BT) draagt mee de club, staat dicht bij het bestuur maar heeft geen bestuursverantwoordelijkheid.

 

·         Katrien Morisse

·         Sara Cloetens

·         Peter Van Dessel

 8.5. Uitlenen materiaal

Onze club beschikt over heel wat materiaal. Regelmatige leden kunnen een aanvraag doen om één of ander voorwerp te gebruiken in privésfeer.  Dan vraagt hij/zij dit aan een bestuurslid. Het bestuurslid dat dit in orde brengt, verwittigt de bestuursraad en is verantwoordelijk voor de stipte en correcte manier van teruggave-in-de-vroegere-toestand.

 8.6. Helpende handen

We zijn de vele leden dankbaar die zich wekelijks – soms dagelijks – inzetten om het geheel mee in goede banen te leiden. Zo kunnen we beroep doen op vele rittenmakers, leden die helpen bij praktische problemen  ( o.a. magazijn )  en wordt de voorbereidende boekhouding eveneens gedaan door een clublid. Vooral bij de organisatie van onze evenementen  ( eetdag, jaarmarkt,  Halloween-activiteiten )  zijn helpende handen welkom.  

9. CLUBACTIVITEITEN

9.1. De fietsgroepen

We fietsen in vier groepen volgens onderstaand schema:

enjoyers

Gemiddelde snelheid 21 – 22 – 23 km /uur

Rijsnelheid 22 tot 25 km /uur

Afstand 40 tot 60 km

bikers

Gemiddelde snelheid 24 – 25 – 26 km / uur

Rijsnelheid 25 tot 28 km / uur

Afstand 50 tot 90 km

masters

Gemiddelde snelheid 27 – 28 – 29 km / uur

Rijsnelheid 28 tot 31 km / uur

Afstand 60 tot 100 km

supers

Gemiddelde snelheid 30 – 31 – 32 km / uur

Rijsnelheid 31 tot 40 km / uur

Afstand 80 tot …


De groepen worden geleid door de bestuursleden.
 De wegkapiteins zijn minstens 21 jaar en dragen omheen de linkerarm een armband met horizontale strepen in de nationale driekleur. Op de gele strook staat in zwarte letters het woord “wegkapitein” vermeld.  

 
Voor iedere groep stelt de bestuursraad in februari een rittenprogramma samen dat in de loop van het werkjaar bijgestuurd wordt.

Ieder lid maakt voor zichzelf uit met welke groep hij / zij die rit meefietst. De groep waarbij men fietst heeft geen enkele invloed op het kampioenschap.

Een nieuw lid mag drie ritten meerijden vooraleer hij/zij beslist definitief lid te worden.  Dit geldt niet voor personen die reeds vertrouwd zijn met de club-werking. Vooraleer deze personen vertrekken, betalen ze eerst lidgeld.

9.2.  De deelnemers

De tien geboden  ( zie hoger ) worden gerespecteerd en er wordt geen uitzondering toegestaan op de stelregel  “Samen uit, Samen thuis”. 

Indien er iemand meefietst die jonger is dan 18 jaar, moeten de ouders vooraf schriftelijk toelating geven. Dit document wordt vooraleer de rit aanvangt, aan de voorzitter bezorgd.


9.3. Wetgevingen en raadgevingen 

De Belgische wegcode wordt stipt gerespecteerd. In het buitenland wordt de wegcode van dat land gevolgd.  

Een fietshelm is wettelijk niet verplicht, maar in onze club wordt er niet gestart zonder helm. Ook een fietsbel is verplicht.

Het is verboden  (en het geeft je gebuur een onveilig gevoel)  te fietsen zonder het stuur vast te houden of zonder de voeten op de pedalen te zetten.

Duwen wordt door alle kenners ten zeerste afgeraden. Indien er iemand toch in nood verkeerd en enkele meters hulp nodig heeft, kan dit op eigen risico en slechts in laatste positie. 

We zijn steeds ingeënt tegen tetanos.

Groepen tot 14 fietsers

De fietsers zijn verplicht het fietspad te volgen.

De fietsers mogen met 2 naast elkaar rijden, maar moeten achter elkaar rijden indien:

·         het kruisen met een tegenligger niet meer mogelijk is.

·         bij het naderen van een achterkomend voertuig (buiten de bebouwde kom).

Groepen van 15 tot 50 fietsers

De fietsers zijn niet verplicht het fietspad te volgen.

De fietsers mogen bestendig met 2 naast elkaar rijden op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven.

 Indien de rijbaan verdeeld is in rijstroken dan mag enkel de rechterrijstrook van de rijbaan gebruikt worden. Is de rijbaan niet verdeeld in rijstroken, mag maximal de helft van de rijbaan gebruikt worden.

 De groep mag vergezeld worden van twee wegkapiteins. De wegkapiteins waken over het goede verloop van de tocht. Ze moeten minimum 21 jaar oud zijn en zij dragen om de linkerarm een band met horizontaal de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord “wegkapitein”.

 Op kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen, terwijl de groep met inbegrip van de volgwagen oversteekt. Om het verkeer stil te leggen moeten de wegkapiteins gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord “verboden doorgang” is afgebeeld.  Om veiligheidsredenen passen we dit in onze club nooit toe.  

 De groep mag voorafgegaan en gevolgd worden door 1 of 2 begeleidende auto’s, op een afstand van ongeveer 30 meter. Indien er slechts 1 begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.

 De koptrekker mag geen maneuver doen ( straat oversteken, afslaan, rotonde oprijden,…. ) als er geen ruimte is voor de volledige groep.

 Indien bij het voorbijrijden van de groep het verkeerslicht op rood springt, moeten de nog aankomende leden stoppen.

 9.4. Wat te doen bij een ongeval ?

Vooraf:

Wij blijven steeds kalm en vriendelijk.  Het bestuurslid – of vervangend bestuurslid – neemt de leiding en laat zich bijstaan door leden die opgeleid zijn in de genees- / verpleegkunde of een EHBO-cursus gevolgd hebben. Indien er een bloedende wonde moet verzorgd worden, doen we steeds vooraf plastic-handschoenen aan.

Bij pech of ongeval:

Het allereerste principe is  zorgen voor veiligheid :

·         eigen veiligheid

·         veiligheid van het slachtoffer

·         veiligheid andere weggebruikers en omstaanders


Eerste hulp bij ongevallen:

Bij een ernstige accident bellen we onmiddellijk 112.

Deze dienst zorgt voor de specifieke hulpdienst : politie, MUG , ziekenwagen

Steeds melden :

1.    Wat is er gebeurd ?

2.    Waar is het gebeurd ?

3.    Wie is er gekwetst ? aantal slachtoffers

Het slachtoffer is bewusteloos : 

We bellen onmiddellijk de ziekenwagen en verleggen het slachtoffer niet. We controleren hartslag en      ademhaling en passen desnoods hartmassage en kunstmatige ademhaling toe.

Het slachtoffer is niet bewusteloos, komt zelf niet recht, klaagt over pijn in de rug, heup of hals,heeft breuken, heeft hevige pijn :

We bellen onmiddellijk de ziekenwagen en verleggen het slachtoffer niet. Nooit rechtzetten, nooit zelf vervoeren. We zoeken contact met het slachtoffer en praten ermee.  

Het slachtoffer heeft ernstige schaafwonden: 

We maken de wonde proper door er water over te gieten. Nooit wrijven. Indien het slachtoffer niet in staat is verder te fietsen, zoeken we een oplossing om het slachtoffer naar huis of een naburig ziekenhuis te brengen.     

Het slachtoffer heeft niet-ernstige schaafwonden : 

We laten de wonde bloeden en rijden verder. De gekwetste spier verstijft immers en doet pijn zodra ze terug in werking treedt.


9.5. De fietsritten

9.5.1. Vóór het vertrekuur
Vooraleer we vertrekken is er mogelijkheid om vooraf iets te drinken.. Bij de officiële ritten wordt er ook ingeschreven.  Al deze activiteiten worden 10 minuten voor het vertrekuur stop gezet.  De leden brengen dan de lege tassen, glazen, … naar de toog en zetten de gebruikte tafels / stoelen terug op hun plaats. Zo kunnen de bestuursleden alles in orde maken en kan er rustig vertrokken worden. 

9.5.2. De winterritten

In de maanden november, december, januari en wordt er op vrijwillige basis, indien de weersomstandigheden dit toelaten, iedere zondag een winterrit gereden zonder volgwagen. 

 De winterritten starten om 9.30 uur. Er wordt gereden aan een gemiddelde snelheid, afhankelijk van de samenstelling van de groep.

 Bij mistig of donker weer moet de fiets voorzien zijn van een voor- en achterlicht. De leden dragen dan bij voorkeur een fluorescerend hesje. 

 9.5.3. De oefenritten

In de maand februari wordt er iedere zon- en feestdag een oefenrit per fietsgroep gereden. Deze ritten vertrekken om 9u30 aan het lokaal.

9.5.4. De officiële ritten tijdens het kampioenschap

De officiële ritten worden gereden op zon- en feestdagen vanaf de éérste zondag van maart tot de voorlaatste zondag van oktober. 

De groepen vertrekken in maart om 9 uur, vanaf de maand mei om 8.30 uur. Bij speciale uitstappen kunnen de vertrekuren wijzigen en worden de leden tijdig verwittigd.

Halverwege wordt er halt gehouden voor een sanitaire stop.  De halte duurt niet langer dan nodig en na ongeveer 10 minuten wordt de rit verder gezet. De enjoyers mogen deze stop doorbrengen in een drankgelegenheid.

Het secretariaat maakt voor iedere rit een inschrijvingslijst klaar waarop de deelnemers genoteerd worden. Via deze inschrijvingslijst wordt het kampioenschap opgemaakt. Hij/zij die het meest aantal officiële ritten gereden heeft, mag zich het volgende jaar “rittenkampioen” noemen. Hij/zij die zich het meest heeft in ingezet voor de club wordt clubkampioen. Ingeval van gelijkheid wordt de winnaar bekend gemaakt door een kleine quiz of proef.


Rittenkampioenen van de laatste seizoenen:

                                                         2010      Raoul Hoste

                                                         2011      Danny Geerinck

                                                         2012      Rudy Hendrickx

                                                         2013      Bert Straetmans

                                                         2014      Christiane Van Espen

                                                         2015      Willy Van Loock

            2016      Rudy Van Oosterwijck

                                                         2017      Rudy Van Oosterwijck

                                                         2018      Luc De Reu

                                                         2019      Jan Verschaeren

                                                         2020      Filip De Pooter

            2021      Filip De Pooter

          

             2022      Hubert Straetmans

            

Clubkampioen van het seizoen (nieuw vanaf 2021)

                                                         2021      Paul Peeters

                                                         2022     Dario Delferus

         

   

9.5.5. Regenritten

Bij lichte regen rijden we in één groep een korte “regenrit”. Bij zwaardere regen of hevige wind kan het bestuur beslissen dat er niet gereden wordt. Dit doen we via de algemene clubwhatsapp. Dan vervalt de rit en telt die niet mee voor het kampioen-schap.

9.6. De rittenmakers

We rekenen op leden die twee of drie jaren meefietsen om één of twee ritten te maken. De rittenmaker bereidt de rit voor en rijdt in de voorste gelederen. Uitsluitend de rittenmaker geeft de nodige richtlijnen om de juiste weg te volgen.

9.7. De volgwagens

De volgwagens werden verkocht in de Covid-periode. 

9.8. Fietsen en materiaal

Leden zorgen steeds voor hun eigen materiaal om lekke banden tijdens de rit te vervangen.

9.9. Samenstelling volgwagen - kit 

Er zijn zoals in 9.7 vermeld zijn er geen volgwagens meer.


9.10. Drank na de rit

Na de rit is een verfrissing erg welkom en we organiseren de bediening in eigen beheer.  In de Kiksham zijn de nodige bestelformulieren aanwezig en zodra er een fietsgroep aankomt, nemen de leden het initiatief om de bestelling te noteren en deze bestelling uit te voeren. Iedere groep zorgt voor eigen bediening en afruim (maximum 3 achter de toog), wanneer er iemand later binnenkomt vergeet deze niet de genomen drank op het juiste bestelformulier aan te duiden.

Tijdens de drukke zomermaanden zorgen we voor een extra vrijwilliger om mee te helpen met de bediening en afruim.

9.11. Het “potteke”

Reeds vele jaren bestaat er in onze club de traditie van het “potteke”.

In 2022 werd de jarenlange traditie verbroken op vraag van verschillende leden. Er is geen vaste inleg voor 3 consumpties. Iedereen rekend af wat er geconsumeert werd. Afronden naar boven mag altijd, leden die via payconiq betalen geven 0.10 euro extra voor de kosten. Gelieve dit zelf na te gaan via het bestelformulier.

We vragen tijdens de officiele ritten wanneer er veel leden zijn een extra inleg van 1 euro voor de leden die na de rit in Kiksham iets drinken, dit is voor het werk achter de toog.

Het “Potteke” wordt beheerd door de bestuursraad.

9.12. Fietsvakantie Mallorca

Reeds geruime tijd organiseert onze club in mei een fietsvakantie van een week.  Het Spaanse Mallorca, één van de eilanden van de Balearen, is een eiland van rust, licht en pracht. Dit eiland heeft zich de laatste jaren ontpopt tot hét fietseiland bij uitstek. 

Josiane De Neef organiseert deze fietsvakantie en is er het leidend bestuurslid. Vermits deze fietsvakantie reeds in het najaar moet vastgelegd worden, vragen we aan de deelnemers 2022 zich reeds in november / december kenbaar te maken bij Josiane. 

9.13. “het goede doel”:

We brengen veel respect op voor leden die deelnemen aan fietsinitiatieven voor een goed doel.  De leden die vorig seizoen minstens aan 25 ritten deelnamen, kunnen sponsoring vanuit de club aanvragen bij de bestuursleden.

9.14. Fietsactiviteiten buiten het kampioenschap:

Sommige leden fietsen graag samen op andere dagen dan zon- en feestdagen. Zo wordt er iedere  vrijdagnamiddag te 13.30 u gefietst aan bikerstempo, vertrek aan de kerk van Peulis.

Van maart tot eind oktober wordt er op zaterdagnammidag gefietst aan supers-masterstempo vertrek om 13 uur aan Café Spek.

Vanaf april tot september iedere woensdagavond te 19.00 u aan masters- én bikerstempo, vertrek aan banner Kiksham.

We vragen iedereen die een initiatief wil nemen, dit zoveel mogelijk bekend te maken via mail of facebook aan de andere leden, zodat  “iedereen-die-wil”  hieraan kan deelnemen.

9.15. Andere activiteiten

Om de werking te financieren organiseert de club regelmatig activiteiten met financiële opbrengsten:

    Indien genoeg vrijwilligers organiseren we een eetdag.

     Indien genoeg vrijwilligers organiseren we op 31 oktober en 1 november ons Halloween mountainbike-evenementen

     Indien genoeg vrijwilligers nemen we deel aan Rijmenam Jaarmarkt. 

Deze activiteit verloopt dan onder de leiding van een verantwoordelijke, aangeduid door de bestuursraad. De financiële opbrengsten komen uitsluitend ten goede van het clubleven.

Ook organiseren we regelmatig gezellige bijeenkomsten zoals een extra-etentje, een barbecue, enz... 


10. SECRETARIAAT

Deze taken worden verdeeld onder de bestuursleden. 

 10.1. Fietsverzekering

Alle leden zijn verplicht zich te verzekeren bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB). Deze verzekering kost € 40.  Niet alleen jijzelf, maar al je gezinsleden (partner en kinderen) kunnen voor deze € 40 aansluiten en zijn dan eveneens verzekerdJe zorgt zelf voor deze verzekering en bezorgt Sara je lidnummer. De inhoud van de verzekering lees je op de website van VWB.


10.2. Lidgeld

Het lidgeld bedraagt € 55.

10.3. Betaling

Je betaalt steeds op bankrekening BE04 1430 9669 2331 van WTC De Wandelaars vzw, Kiekshamlei 2, 2820 Bonheiden

10.4.  Andere verzekeringen

-    Leden die komen helpen bij de organisatie van één of ander evenement, zoals eetdag en MTB-tocht, worden voor dit evenement door de club verzekerd tegen lichamelijke letsels.

10.5. Opgelet : niet verzekerd

-    Stilstaande fasen tijdens ritten en activiteiten in ons clublokaal zijn niet verzekerd.

-    Het vervoer van fietsen door de club is niet verzekerd en gebeurt op risico van de eigenaar.

10.6. Tussenkomst mutualiteit

In sommige gevallen komen de mutualiteiten financieel tegemoet bij een actief lidmaatschap van een sportclub. Deze tussenkomst is afhankelijk van mutualiteit en regio. Op onze site staan verschillende formulieren die je kan downloaden en invullen. Meebrengen of inscannen voor onderteking door één van de bestuurleden en bezorgen aan de mutualiteit. 

11. DE PRIVACYWETGEVING (GDPR)

Alle organisaties, dus ook onze sportclub, moeten zich in regel stellen met de privacywetgeving, ons opgelegd in 2018 door het Europees Parlement met de bedoeling persoonsgegevens strikter te bewaren.

11.1.Omzendbrieven en clubcorrespondentie

De club zorgt regelmatig voor correspondentie. Deze correspondentie vertrekt steeds vanuit een groepsmail, verzonden door de voorzitter. Emails worden steeds in BCC verstuurd. Zodra een lid merkt dat hij/zij geen omzendbrieven ontvangt, verwittigt hij/zij onmiddellijk één van de bestuursleden.

11.2.Gegevens 

Onze club vraagt bij de inschrijving van een nieuw lid de naam, voornaam, adres, emailadres, nationaliteit, rijksregisternummer, telefoon- en GSM-nummer, bankrekening.  Hogergenoemde gegevens worden doorgegeven en bewaard door de bestuursleden.  

Sommige gegevens die noodzakelijk zijn voor de verzekeringspolis, worden doorgegeven aan VWB.  Indien het aangesloten lid ook de “personen-onder-hetzelfde-dak” wilt laten verzekeren door de club, worden ook de gegevens van deze personen opgevraagd en doorgegeven aan VWB. 

Aan de gewone leden en aan buitenstaanders worden deze gegevens nooit doorgegeven. Indien een lid graag toch een gegeven wenst te bekomen, contacteert hij/zij de voorzitter of de secretaresse. Deze zal de betrokken persoon verwittigen en vragen contact op te nemen met dit lid. 

Alle gegevens worden tot één jaar na het uittreden van het lid bewaard. Ieder lid kan zijn/haar gegevens en zijn/haar gegeven toelatingen op ieder ogenblik laten aanpassen. 

11.3. Foto’s

Bij het invullen van het inschrijvingsformulier wordt gevraagd of foto’s van dit lid al dan niet mogen gepubliceerd worden op de club-facebook, de club-website en propagandamiddelen voor de club. Indien dit lid dit niet toelaat, wordt daar rekening mee gehouden.

11.4. Klachten privacy

Leden die zich niet gerespecteerd voelen in de verwerking van de persoonsgegevens of in hun privacy nemen contact op met de voorzitter. Indien dit niet voldoet, kan hij / zij een klacht indienen bij de 

                                    Gegevensbeschermingsautoriteit

                                    Drukpersstraat 35

                                    1000 Brussel

                                    https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

12. WEBSITE

Onze club beschikt over een website www.cycling2820.be.  Deze website vermeldt alle info van onze club en is ook bedoeld om onze werking aan de buitenwereld kenbaar te maken.  

Onze club beschikt eveneens over een facebookpagina en een gesloten facebookgroep. Op de pagina worden onze clubactiviteiten gepubliceerd en de groep wordt uitsluitend gebruikt om interne clubactiviteiten en aankondigingen aan onze leden bekend te maken. Onze club beschikt eveneens over instagram, hierop zullen enkel foto's geplaatst worden om onze club op een positieve manier naar buiten te brengen, indien je niet wil dat er foto's gepubliseerd worden van jezelf ga dan niet mee op de foto staan.

13. SPONSORS

 Onze club bezit sponsors die mee de clubkledij bekostigen, die reclame maken via andere vormen of zorgen voor andere zaken (vb. steun bij eetdagen, …).  De sponsors worden voorgesteld op de openingsvergadering en we vinden het logo van alle sponsors op de website. We verzoeken onze leden onze sponsors bij aankopen te steunen.  

14. GEMEENTELIJKE SPORTRAAD

Onze club wil in Bonheiden-Rijmenam geïntegreerd zijn.  Daarom zijn we lid van de gemeentelijke sportraad en dienen we tijdig het “Erkenningsdossier” bij de Gemeentelijke Sportraad in. Zo kunnen we een kleine subsidie ontvangen, kunnen we tegen een lage vergoeding gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en eveneens van de  uitleendienst.

15. KLEDIJ

Om in aanmerking te komen voor het kampioenschap moeten de aangesloten leden de rit in volledige clubkledij fietsen.  We gebruiken ook bij voorkeur de club-drinkbussen.

Het basispakket bestaat uit een korte broek, een T-shirt korte mouw en een voorjaarsvest.   

De aankoop van kledij gebeurt via Josiane De Neef.  Leden die inlichtingen over kledij wensen of kledij wensen te bestellen, nemen contact op met Josiane. 

Indien de gevraagde kledingstukken in voorraad zijn, kan dit vlug aangekocht worden. Indien de kledij niet in voorraad is, volgt er een wachtperiode van ongeveer 2 maanden. Ondertussen zorgt dit lid zelf voor sportieve kledij.    

De prijs van de kledingstukken is afhankelijk van de dagprijs. De club maakt hier geen winst op : wij rekenen de koper de prijs aan waaraan we het aankochten.

De koper betaalt bij bestelling een voorschot en krijgt de kledij nadat het volledig bedrag betaald is.

Volgende kledij kan aangekocht worden en hierbij een idee over de kostprijs : 

T-shirt korte mouw (basispakket)    

ongeveer 40 €

Korte broek PR.R. (basispakket) 

ongeveer € 80

T-shirt korte mouw (aero) 

ongeveer € 50

Korte broek PR.R zonder bretels VR 

ongeveer € 65

Trui lange mouw  

ongeveer € 50

Lange broek 

ongeveer € 75

Trui zonder mouw 

ongeveer € 50

Driekwart broek  

ongeveer € 65

Voorjaarsvest (basispakket) 

ongeveer € 75

Body (wind- + regenvest ) 

ongeveer € 65

 

 

Thermovest  

ongeveer € 95